KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
23/02/2022 01:46
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Cải cách hành chính năm 2022 trên tất cả các nội dung đã được xác định tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 19/01/2022; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại đơn vị trong năm 2022
KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

     XÃ HÒA HẢI

 


Số:  09/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hòa Hải, ngày 18 tháng 02 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

 

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Cải cách hành chính năm 2022 trên tất cả các nội dung đã được xác định tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 19/01/2022; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại đơn vị trong năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý của các đơn vị, việc triển khai thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân xã về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm tại các bộ phận, tổ chức. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.

- Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng; kịp thời phát hiện những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị để có hướng khắc phục, chấn chỉnh; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai công tác CCHC, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện chế độ công vụ.

- Kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả; quá trình kiểm tra phải đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế.

2. Yêu cầu:

- Qua kiểm tra rút ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất lãnh đạo cơ quan nâng cao chất lượng CCHC của các ngành, bộ phận, đoàn thể được kiểm tra có báo cáo kết quả khắc phục.

- Việc kiểm tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động của các ngành, bộ phận, đoàn thể được kiểm tra.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, bộ phận, đoàn thể để bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện trên các lĩnh vực của chương trình cải cách hành chính.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra toàn diện tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC của các ngành, bộ phận, đoàn thể năm 2022, trong đó tập trung vào những nội dung như:

- Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính.

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Tổ chức triển khai văn bản QPPL của cấp trên tại xã.

- Cập nhật thông tin cán bộ, công chức vào phần mềm trực tuyến và hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan.

- Việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của địa phương; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện các nội dung trong bộ tiêu chí thẩm định Chỉ số CCHC.

- Việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nướctheo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ảnh về quy định hành chính.

- Công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022.

- Việc ban hành, thực hiện Nội quy, Quy chế của các cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra việc thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các CBCC theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 35/CT-TU ngày 04/11/2008 của Tỉnh ủy; Kết luận số 05-KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/22017 của UBND tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện.

-Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; trách nhiệm và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức..

- Việc chấp hành quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan nhà nước; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công.

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA

- Kiểm tra trực tiếp: UBND xã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các bộ phận chuyên môn, đoàn thể.

- Kiểm tra đột xuất: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất, không thông báo trước tại các bộ phận, đoàn thể.

IV. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra đột xuất, thường xuyên:Kiểm tra đột xuấtviệc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện chế độ công vụ dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các tháng trong năm.

- Thời gian: Bắt đầu từ quý I năm 2022

- Đối tượng được kiểm tra:

+ Các ngành, bộ phận chuyên môn

+ Cán bộ, công chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng UBND chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan; các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân xã Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, lịch kiểm tra; tổ chức kiểm tra theo đúng nội dung kế hoạch đã đề ra; liên hệ và thông báo đến các các ngành, bộ phận, đoàn thể về kế hoạch kiểm tra; đồng thời tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả sau kiểm tra.

2. Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với văn phòng tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch này.

3. Đối tượng kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung phục vụ việc kiểm tra; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của UBND xã; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các ngành, đoàn thể phản ánh về UBND xã (qua Văn phòng) để được xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;

- Thường trực Đảng uỷ,

- Thường trực HĐND xã;

- Các ngành, đoàn thể.

- Lưu: VP UBND.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

               (Đã ký)

 

Nguyễn Đăng Phú