DANH SÁCH SỔ ĐiỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ HÒA HẢI 2020  
TT CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH  SỔ ĐiỆN THOẠI  
NAM NỮ  
1 BT - CT HĐND Nguyễn Đình Hậu 25/5/1977   968470576  
2 PBT Thường trực Đ ủy Hồ Thị Huyền   24/4/1974 984640429  
3 Phó Chủ tịch HĐND Phan Xuân Vỹ 28/8/1964   125017999  
4 Chủ tịch UBND Nguyễn Đăng Phú 5/10/1971   334284200  
5 Phó Chủ tịch UBND Phạm Hữu Nhân 9/9/1967   985902802  
6 Phó Chủ tịch UBND Phạm Đình Thái 24/10/1968   967655553  
7 CT UB MTTQ Nguyễn Đình Quang 1/9/1963   974339262  
8 BT Đoàn TNCSHCM Bạch Xuân Trình 4/10/1983   974756378  
9 Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Tứ   1971 358571228  
10 Chủ tịch Hội N.dân Nguyễn Xuân Trường 2/9/1973   972990344  
11 Chủ tịch Hội CCB Đặng Xuân Kim 07/10/1958   976072530  
12 Trưởng Công an Lê Đức Thọ 22/11/1983   972942345  
13 Chỉ huy Trưởng QS Bạch Xuân Mạnh 13/8/1971   984139671  
14 V.phòng UBND Lê Thị Loan   15/2/1990 396912844  
15 V.phòng Đảng ủy Nguyễn Tất Thắng 21/12/1984   983563788  
16 Địa chính - X.dựng Đào Văn Tuyến 10/6/1966   984879423  
17 Địa chính NNMT  Đặng Duy Hoàng 28/8/1983   377344857  
18 Địa chính - X.dựng Phan Thị Duyên   28/12/1988 963982188  
19 Tài chính - Kế toán Nguyễn Thị Bích Việt   7/2/1985 985488549  
20 Tài chính - Kế toán Phan Thị Tuyết   20/4/1985 965546506  
21 Tư pháp-Hộ Tịch Lê Thị Thắm   21/3/1986 988336318  
22 Văn hoá - Xã hội Lê Xuân Lạc 15/8/1962   968947026  
23 Phó CT Hội Nông dân Nguyễn Thị Han   1986 983944842  
25 Phó CT UBMTTQ Lê Đình Hà 1990   976692330  
26 Phó chủ tịch Hội phụ nữ Nguyễn Thị Huyền   18/6/1984 388135898  
27 Phó CT Hội Nông dân Nguyễn Thị Han    1986 344667319  
28 Phó bí thư Đoàn TNCSHCM Lê Đình Hà 1990   976692330  
29 Phó CT Hội CCB Phạm Huy Chương 1963   395541290  
30 Trưởng ban đại diện NCT Trần Văn Vinh 1946   382264845  
31 CT Hội Chữ thập đỏ Phạm Huy Chương 1963   395541290  
32 Phó Chỉ huy Trưởng QS Trần Văn Thắng 01/01/1980   388085943  
33 Phó Trưởng Công an Hoàng Duy Toàn 20/3/1992   976781348  
34 Công an  thường trực Đặng Tuấn Anh 02/10/1995   981512771  
35 Công an  thường trực Thân Văn Hoàng 22/6/1982   981512771  
36 Công an  thường trực Nguyễn Danh Hương 28/12/1995   989679186  
37 Chăn nuôi, thú y, BVTV Trần Văn Thắng 1958   388085943  
38 Thủ quỹ Nguyễn Thị Han   1986 983944842