KẾ HOẠCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ
23/02/2022 01:52
Kế hoạch tiếp công dân định kỳ trên địa bàn xã Hòa Hải năm 2022
KẾ HOẠCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA HẢI

 
   

 


  Số:  08/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


        Hòa Hải, ngày 18  tháng 02 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tiếp công dân định kỳ trên địa bàn xã Hòa Hải

 
   


Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân định kỳ. UBND xã Hòa Hải xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (sau đây gọi tắt là KN, TC, KNPA); đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện KN, TC, KNPA theo đúng quy định pháp luật;

- Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc KN, TC, KNPA ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện trên địa bàn.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa UBND huyện với các phòng, ngành, đơn vị liên quan trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC, KNPA.

- Kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống KN, TC, KNPA đông người, phức tạp, bức xúc phát sinh trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

          1. Duy trì thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân  trên địa bàn xã; thông báo, niêm yết công khai lịch tiếp công dân theo đúng quy định. Đối với các ngày tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND xã, mời đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ  và Trưởng các đoàn thể liên quan theo quy định.

          2. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư của công dân yêu cầu phải nhanh, gọn, đúng quy định; thụ lý, giải quyết vụ việc kịp thời đúng thẩm quyền, thời hạn; đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan trong giải quyết các vụ việc, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân tụ tập đông người khiếu kiện vượt cấp. Xử lý các tình huống phát sinh khi công dân tụ tập đông người khiếu nại vượt cấp, trong đó:

             - Trường hợp công dân khiếu kiện đơn lẻ: Ban Tiếp công dân xã, cán bộ tiếp công dân tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận những KN, TC, KNPA của công dân để xử lý theo quy định; hàng ngày tổng hợp kết quả, báo cáo với người có thẩm quyền về tình hình tiếp nhận và kiến nghị, đề xuất xử lý đơn;

             - Trường hợp công dân tụ tập đông người khiếu kiện UBND trực tiếp tiếp công dân và tổ chức đối thoại, tập trung xử lý ngay vụ việc; không để vượt cấp, xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ, lợi dụng quyền KN, TC, KNPA để gây rối trật tự công cộng.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. 1.    Ban Tiếp công dân xã

- Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu rộng và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Văn bản số 4034-CV/BNCTW ngày 28/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Quy định số 1l-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị;          

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện;

- Kiểm tra, rà soát và tăng cường tổ chức đối thoại với công dân nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh để kịp thời giải quyết đúng thời hạn quy định của pháp luật, hạn chế tối đa việc công dân khiếu kiện vượt cấp lên huyện, tỉnh;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, KN, PA; tổng hợp các vụ việc KN, TC, KNPA đông người và các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Trên cơ sở đó, phân loại và tham mưu các phương án xử lý theo từng nhóm nội dung khiếu nại, tố cáo;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND xã việc sơ kết, đánh giá theo định kỳ hàng quý để kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện tốt nhất việc tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng.

- Phối hợp với đoàn thể, đơn vị thôn nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo kịp thời phát hiện những điểm, những nơi có thể xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp để có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện;

- Phân công cán bộ trực tiếp tiếp dân thường xuyên. Thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận đơn KN, TC, KN PA tại Trụ sở Tiếp công dân theo đúng quy định; hàng ngày, báo cáo tình hình tiếp công đến phản ánh với Chủ tịch UBND xã; đặc biệt, đối với các vụ việc đông người, phức tạp, bức xúc cần chủ động đề xuất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tham mưu thành lập Tổ công tác tiếp công dân đột xuất khi cần.

  - Tiếp công dân định kỳ::

+  Ngày thứ 5 hàng tuần, đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì Phiên tiếp công dân (ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND xã nếu có công việc đột xuất hoặc đi công tác);

+ Ngày thứ 5 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4  hàng tháng đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ trì phiên tiếp công dân theo Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về việc trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Nếu ngày thứ 5 hàng tuần trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Nhà nước hoặc có trường hợp đột xuất thì Ban Tiếp công dân xã sẽ có thông báo thay đổi thời gian cụ thể.

          3. Công an xã:

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; chủ động dự báo tình hình và có phương án tham mưu xử lý các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn;

- Chỉ đạo rà soát, nắm chắc tình hình diễn biến khiếu kiện ở tại các địa phương, thông báo kịp thời chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch tiếp công dân. Có phương án xử lý đối với những tình huống phức tạp; ngăn chặn kịp thời các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện trái pháp luật gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội;

- Có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vượt quá giới hạn, vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.

4. MTTQ và Các tổ chức đoàn thể: Cần tăng cường giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật, không để các đối tượng xấu lợi dụng thông tin sai sự thật đối với các khiếu kiện liên quan đến vấn đề tôn giáo, tự do tín ngưỡng hoặc các đoàn khiếu kiện đông người là đối tượng chính sách, người có công./.

 

 Nơi nhận:

- Ban Tiếp công dân huyện;

- Thường vụ Đảng ủy, HĐND;

- Chủ tịch, các PCT UBND;

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể;

- Lưu VP UB.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đăng Phú