KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘ CỬA LIÊN THÔNG
08/03/2022 04:43
KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn xã năm 2022
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘ CỬA LIÊN THÔNG

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

          Số: 10/KH-UBND

         Hòa Hải, ngày 18 tháng 02 năm 2022

     

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC

trên địa bàn xã năm 2022

 

 
   

 


Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện Hương Khê về CCHC năm 2022; Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 về việc tuyên truyền cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHCtại huyện Hương Khê năm 2022. Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2022 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          a) Đối với công tác kiểm soát TTHC:

          - Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn xã;

          - Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện TTHC, phòng ngừa, hạn chế và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

          - Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; đảm bảo quyền giám sát việc giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

- Tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác cải cách TTHC.

- Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức thể hiện tính minh bạch và hiệu lực quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước trên địa bàn.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC theo quy định.

          b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP  đến toàn thể cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn xã.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ:

1.1. Tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến: Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về dịch vụ công trực tuyến, ý nghĩa, vai trò, tác dụng, lợi ích, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC.

1.2. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị công nghệ thông tin:

- Thường xuyên rà soát đánh giá, xây dựng phương án phù hợp nhằm cải thiện hạ tầng, cơ sở dữ liệu, đường truyền đảm bảo vận hành các DVC trực tuyến mức 3 và mức 4 đáp ứng yêu cầu.

1.3. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4:

- Mức độ 3: Phấn đấu 50% trên tổng số hồ sơ TTHC cấp xã có phát sinh hồ sơ.

- Mức độ 4: Phấn đấu 70% TTHC cấp cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ.

- Xây dựng quy trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 áp dụng trên địa bàn, rà soát, đề xuất cắt giảm, cải tiến quy trình thực hiện các TTHC theo quy định.

2. Giải pháp

2.1. Chỉ đạo điều hành:

- Kiện toàn bộ máy Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các bộ phận chuyên môn.

2.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến với nhiều hình thức như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử xã; tổ chức hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong các trường học trên địa bàn; tiếp tục lồng ghép việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong các hội nghị khu dân cư, để người dân biết được lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến và tích cực tham gia các dịch vụ.

- Người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa của xã đều được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử xã, hệ thống Truyền thanh và các hình thức khác như zalo, facebook….

2.3. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ:

- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin tại để đảm bảo tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu.

- Triển khai hệ thống đăng ký giải quyết TTHC qua mạng, thực hiện qua hệ thống bưu chính công ích.

          2. Yêu cầu:

          a) Đối với công tác kiểm soát TTHC:

          - Thực hiện đầy đủ, chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; trong đó chú trọng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

          b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

          Việc triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai của cấp trên và các chương trình, kế hoạch liên quan của UBND xã. Tạo sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại… góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số CCHC của xã trong những năm tiếp theo.

          II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

          Các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thời gian, sản phẩm hoàn thành theo Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

          III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

          1. Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho bộ phận có liên quan; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Điều 60, 61 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện.

          2. Các bộ phận chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện Kế hoạch này và triển khai xây dựng Kế hoạch về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp theo nội dung được phân công tại Kế hoạch này; thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Điều 60, 61 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về Văn phòng HĐND-UBND xã.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện và giám sát các hoạt động cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Kế hoạch này.

          4. Đài phát thanh xã xây dựng tin bài để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;          Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Văn phòng HĐND và UBND xã để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND xã xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 


Nơi nhận: 

- UBND huyện;

- Các bộ phận chuyên môn;

- Đài phát thanh xã;

- Lưu: VT/UBND.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đăng Phú

 

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số: 10/KH-UBND ngày  18 tháng 02 năm 2022 của UBND xã)

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Dự kiến sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

Phối hợp xây dựng hệ thống thể chế, kiểm soát việc ban hành các văn bản có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND huyện

1

Góp ý Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản QPPL có liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng HĐND và UBND xã

Bộ phận chuyên môn

Văn bản góp ý sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các Quyết định QPPL có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện.

Theo văn bản chỉ đạo của xã

 

II

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính

1

Trên cơ sở các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo ngành, lĩnh vực các đơn vị xem xét, lựa chọn các TTHC có thành phần hồ sơ phức tạp, chồng chéo, thời hạn giải quyết dài, điều kiện thực hiện TTHC khó khăn để đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của địa phương.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Bộ phận chuyên môn

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 của xã

Tháng 1, 2 năm  2022

 

2

Triển khai thực hiện rà soát cắt giảm thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu điều kiện của các TTHC do đơn vị tổng hợp trong Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của địa phương đã ban hành.

Văn phòng HĐND -UBND  cấp xã

Bộ phận chuyên môn

Các biểu mẫu rà soát, tính toán chi phí tuân thủ TTHC, kiến nghị phương án đơn giản hóa các TTHC.

 

Tháng 3 đến tháng 7 năm 2022

3

Phân loại kết quả rà soát, đánh giá TTHC, xây dựng báo cáo phương án đơn giản hóa TTHC, trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt gửi UBND huyện theo quy định.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Bộ phận chuyên môn

Báo cáo phương án đơn giản hóa của các bộ phận đã được phê duyệt; gửi về UBND huyện

Tháng 8

năm 2022

III

Kiểm soát việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban, ngành, địa phương

1

Góp ý dự thảo Quyết định công bố TTHC.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Bộ phận

chuyên môn

Văn bản góp ý

Thường xuyên trong năm 2022

2

Tổ chức niêm yết, công khai TTHC.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Bộ phận

chuyên môn

Tổ chức thực hiện niêm yết, công khai các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Thường xuyên trong năm 2022

IV

Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện TTHC

1

Tự kiểm tra tại đơn vị

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các bộ phận được kiểm tra

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác tự kiểm soát TTHC gửi UBND xã

Thường xuyên trong năm 2022

V

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định

1

Niêm yết địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính trên trang thông tin điện tử cơ quan

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Các bộ phận chuyên môn

Chỉ đạo thiết lập, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP trên trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quý I

năm 2022

VI

Công tác khác

1

Cử cán bộ tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các bộ phận chuyên môn

cán bộ đầu mối tham gia tập huấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cấp huyện

Quý II

năm 2022

2

Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC.

- Bộ phận Văn hóa - Thông tin

-Đài phát thanh xã

Văn phòng HĐND và UBND xã

Xây dựng các chuyên mục, bài viết tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC.

Thường xuyên trong năm 2022

 

                                                                                                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
       PHỤ LỤC 2

     NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2022

Kèm theo Kế hoạch số: 10/KH-UBND ngày  18 tháng 02 năm 2022 của UBND xã)

 

TT

Nội dung tuyên truyền

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Dự kiến sản phẩm

Thời gian thực hiện

  1

Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

UBND cấp xã

Các bộ phận chuyên môn

Quyết định kiện toàn của UBND cấp xã

Quý I

năm 2022

2

Tổ chức thực hiện tiếp nhận các hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã

Các bộ phận chuyên môn

Văn phòng HĐND và UBND xã

100% các hồ sơ TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thường xuyên

3

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

Các bộ phận chuyên môn

Kết quả đánh giá

Quý IV

năm 2022

4

Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với bộ phận chuyên môn.

Văn phòng HĐND và UBND xã

Các bộ phận chuyên môn

Tham gia lớp tập huấn

Quý II

năm 2022

5

Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Bộ phận Tư pháp

Văn phòng HĐND và UBND xã

Nghị định được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thường xuyên trong năm 2022

                   

 

                                                                                                                                     ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ