TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
22/02/2022 09:38
Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ngành đoàn thể cấp xã, Ban công tác Mặt trận các đơn vị thôn khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA HẢI

 
   

 


Số: 10 /UBND-YT

 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


           Hòa Hải, ngày 18 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các ngành đoàn thể cấp xã;

                    - Ban công tác Mặt trận các đơn vị thôn.

 

Từ ngày05/02/2021 đến ngày 18/02/2022, trên địa bàn xã đã có 50 ca dương tính COVID-19 tại 12 xóm và nhiều F1.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ngành đoàn thể cấp xã, Ban công tác Mặt trận các đơn vị thôn khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát, cụ thể như sau:

- Thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo tại Văn bản số 09/UBND-YT ngày 08/02/2022 của UBND xã;

- Thực hiện nghiêm và ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm thông điệp 5K; hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động đông người đặc biệt là các đám Cưới, Hỏi…Không tiếp xúc với F1, F0 và khai báo trung thực khi có các biểu hiện sốt, ho, khó thở….

          - Các tổ Covid cộng đồng phối hợp với các gia đình có người đã xác định dương tính (F0) và F1 tổ chức cách ly y tế theo quy định.

          - Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tăng cường động viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tập trung công tác phòng, chống dịch; kêu gọi, tuyên truyền Nhân dân tự giác thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

          Yêu cầu các ngành đoàn thể cấp xã, Ban công tác Mặt trận các đơn vị thôn thông báo rộng rãi cho toàn thể Nhân dân biết thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:                                                               

- Như kính gửi;

- Thường trực Đảng ủy;                           

- Thường trực HĐND và UBND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 xã ;  

- Lưu: VP, YT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Hữu Nhân