TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
22/02/2022 09:33
Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA HẢI

 
   

 


Số:  09  /UBND-YT

 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


           Hòa Hải, ngày 10 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các ngành đoàn thể cấp xã;

                    - Ban công tác Mặt trận các đơn vị thôn.

 

Sáng nay, trên địa bàn xã đã có nhiều ca dương tính qua tét nhanh COVID-19.

Thực hiện Văn bản số 209/UBND-VX1 ngày 09/02/2022 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Các ngành đoàn thể cấp xã, Ban công tác Mặt trận các đơn vị thôn khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát, cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm và ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm thông điệp 5K; hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động đông người đặc biệt là các đám Cưới, Hỏi…

2. Trạm Y tế :

- Tăng cường kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tiến độ Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân theo chỉ đạo tại Văn của cấp trên.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo đủ kít, test, vật tư… để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

3. Công an xã:

- Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế, các Thôn tăng cường công tác điều tra, truy vết F1, F2, các trường hợp liên quan đến các ca bệnh F0 phát sinh trong cộng đồng để khoanh vùng đập dịch hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ người dân ra/vào địa bàn huyện, quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo, kiểm tra y tế; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, kiểm tra việc thực hiện 5k và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; nhất là hành vi tập trung đông người theo Văn bản số 124/UBND-YT ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện (Tối đa không quá 50 người tham gia).

4. Các ngành, các đơn vị trường học theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo thực hiện kiểm soát chặt chẽ người được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

          5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tăng cường động viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tập trung công tác phòng, chống dịch; kêu gọi, vận động nhân dân vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng và quốc gia, dân tộc, tự giác thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

          Yêu cầu các ngành đoàn thể cấp xã, Ban công tác Mặt trận các đơn vị thôn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:                                                               

- Như kính gửi;

- Phòng Y tế;

- Thường trực Đảng ủy;                           

- Thường trực HĐND và UBND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 xã ;  

- Lưu: VP, YT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Hữu Nhân